Archive For 08.06.2018

Проект „Твоят час“ с успешен край в НУ „Отец Паисий“

By |

              Проект „Твоят час“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. приключи успешно в НУ „Отец Паисий“ гр. Пазарджик с публични изяви в няколко групи и впечатляващи изложби.

               На 08.06.2018 г. учениците от НУ „Отец Паисий“ гр. Пазарджик от група за дейности по интереси „Здравен лексикон“ по проект Твоят час с ръководител Виолета Чолакова, участваха в публична изява – Подреждане на изложба и Годишна училищна продукция съвместно с родителите.

               Чрез тази полезна инициатива се осъществява главната цел на проекта – Насочване на здравното образование към развитие на компетентности у учениците за създаване и поддържане на здравословен начин и условия на живот.

              На своята публична изява учениците се представиха отлично. Подредиха изложба от изработени от тях материали в часовете по проекта. С помощта на презентация учениците показаха пред гостите знания за здравословния и природосъобразен начин на живот, за спазването на дневния режим, за значението на растителните и животински храни, за културата на хранене. Споделиха интересни факти за органите на хората, които получиха от енциклопедията „Човешкото тяло“. Рецитираха забавни стихотворения за ползата от игрите и изпълниха песни за значението на зеленчуците и билките.

               Учениците от групата за дейност по интереси „Изящно и приложно изкуство. Скулптура“ с ръководител Гергана Фиданова Комсийска подредиха изложба, в която представиха изображения на национални символи- герб, знаме; детско творчество – рисунки, свързани с честване на християнски празници; изображения на народни български носии, живописни гипсови фигурки, изрисувани от участниците в проекта.

               Дейността на групата е насочена към развитие на умения за изграждане на форми и образи с помощта на природни материали и запознаване с характерните белези на българското народно облекло, обичаи, традиции.

             Мероприятията се осъществяват по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/ – фаза II. 

………….Така се реализират очакваните резултати – Развитие на компетентности, нагласи и творческите способности у малкия ученик в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка, при която се използват разнообразни методи на учене чрез опит и преживяване. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите на учениците, които съдействат за допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

               Проект „Твоят час“ превръща училището в желана територия за бъдещи художници, доктори, изследователи и музиканти. Чрез методите на учене чрез преживяване и учене чрез опит и откривателство всяко дете става център в образователния процес. Така пред бъдещото поколение на България се откриват нови и светли хоризонти.

Read more »